Homepage/Forums/General/Announcements/Thông báo nội bộ/Thông báo về việc yêu cầu khách hàng tạo ticket